Niech Żyją! - zaprzestanie polowania na ptaki

Niech Żyją! Kampania o Żywe Ptaki -  kampania której celem jest aby w Polsce zaprzestano strzelać do ptaków i ustanowienie moratorium na zabijanie 13 gatunków dzikich ptaków, znajdujących się na liście zwierząt łownych.

Strona WWW kampanii: http://niechzyja.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/niech.zyja


Prawo

PRAWO

Uwaga! Sprawdź:

Portal Ochrony Praw Zwierząt - na stronach portalu prowadzonego przez Fundację Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt VIVA! znajdują się praktyczne informacje oraz materiały edukacyjne wyjaśniające, jak można wykorzystać obowiązujące przepisy do obrony krzywdzonych zwierząt. http://www.zwierzetamajaprawo.pl/

Portal Prawo i zwierzętaplatforma e-learningowa stworzona przez Fundację Czarna Owca Pana Kota, Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Ekostraż dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, Policji oraz prokuratury  i wszystkich którzy chcą poznać przepisy prawa w tym zakresie https://zwierzetaiprawo.org/

Akty prawne z bazy aktów prawnych Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej

Tu znajduje się: sejmowa wyszukiwarka aktów prawnych

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Dz.U. 2007 nr 133 poz. 921

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Dz.U. 2015 poz. 266

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej. Dz.U. 2004 nr 33 poz. 287

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Dz.U. 2004 nr 91 poz. 872

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej. Dz.U. 2003 nr 165 poz. 1590

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.  Dz.U. 1995 nr 147 poz. 713

Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego. Dz.U. 2006 nr 17 poz. 127

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt. Dz.U. 2004 nr 11 poz. 95

Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. Dz.U. 1991 nr 8 poz. 27

Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu. Dz.U. 2004 nr 16 poz. 145

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym. Dz.U. 1985 nr 21 poz. 91

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1148

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego. Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Dz.U. 2014 poz. 827

Akty prawne UNII EUROPEJSKIEJ  z bazy  EUR Lex

Dyrektywy unijne przestrzegane w Polsce

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97

Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym, i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG

Dyrektywy unijne - do których Polska musi swoje prawo przystosować

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu w UE i poza nią  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0132+0+DOC+XML+V0//PL

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych

Dyrektywa Rady 1999/74/WE z dnia 19 lipca 1999 r. ustanawiająca minimalne normy ochrony kur niosek

Dyrektywa Rady 2007/43/WE z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia minimalnych zasad dotyczących ochrony kurcząt utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa

Dyrektywa Rady 2008/119/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiająca minimalne normy ochrony cieląt (Wersja skodyfikowana)

Dyrektywa Rady 2008/120/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiająca minimalne normy ochrony świń (Wersja skodyfikowana)

Dyrektywa Rady 93/119/WE z dnia 22 grudnia 1993 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas uboju lub zabijania

Dyrektywa Rady 98/58/WE z dnia 20 lipca 1998 r. dotycząca ochrony zwierząt hodowlanych

Stanowiska i zalecenia Instytucji Unii Europejskiej  Sprawdzić uzupełnić!!

European Commission. 2017. Welfare of farmed fish: common practices during transport and at slaughter. Directorate-General for Health and Food Safety. 186 pp.

FAO. 2012. Recreational Fisheries. FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries No. 13. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. 176 pp.

EFSA (European Food Safety Authority). 2012. Statement on the use of animal-based measures to assess the welfare of animals. EFSA Journal, 10: 2767. 29.

EFSA (European Food Safety Authority). 2012. Statement on the use of animal-based measures to assess the welfare of animals. EFSA Journal, 10: 2767. 29.

European Parliament, Council of the European Union. 2010. Directive 2010/63/EU of the European Parliament and of the Council of 22 September 2010 on the Protection of Animals Used for Scientific Purposes. OJ L276/33.

EFSA (European Food Safety Authority). 2009. General approach to fish welfare and to the concept of sentience in fish (Scientific opinion of the Panel on Animal Health and Welfare). EFSA Journal, 954: 1–26.

Council of Europe. 2006. Standing Committee of the European Convention for the Protection of Animals Kept for Farming Purposes (T-AP): recommendation concerning farmed fish, adopted by the Standing Committee on 5 December 2005, entered into force on 5 June 2006. (nie wdrożony)

EFSA (European Food Safety Authority). 2005. Opinion of the Scientific Panel on Animal Health and Welfare (AHAW) on a request from the Commission related to the “Aspects of the biology and welfare of animals used for experimental and other scientific purposes”. EFSA Journal, 292: 1–136.

Świat

Światowa Deklaracja Praw Zwierząt uchwalona przez UNESCO w dniu 15 października 1978 r. w Paryżu

Inne Dokumenty

Laudato SiEncyklika Papieża Franciszka z 24 maja 2015  poświęcona trosce człowieka o ziemię i naturę

„W trosce o wspólny dom” - List pasterski Episkopatu Polski z 4 października 2018 r.

 


W KRAJU

Akademickie Stowarzyszenie przeciwko Myślistwu Rekreacyjnemu  Celem Stowarzyszenia skupiającego przede wszystkim pracowników nauki, jest poparte wynikami badan oraz moralne potępienie zjawiska myślistwa rekreacyjnego jako zjawiska uwłaczającego ludzkiej godności.

Animal Patrol - Obszar działalności tego Stowarzyszenia to przede wszystkim interwencje polegające na poprawie warunków życia zwierząt poprzez edukację, uświadamianie o podstawowych i ustawowych obowiązkach, egzekucję istniejących przepisów prawa oraz pomoc tym najbiedniejszym. Główny obszar naszych działań to w tej chwili gminy Wieliczka, Kłaj, Bochnia, Niepołomice. (strona WWW w przygotowaniu)

Azyl dla Świń "Chrumkowo"prywatny azyl dla świń prowadzony przez Katarzynę Trotzek i Dobrawę Tokarczyk w Zajączkowie w pobliżu Torunia. Miejsce, gdzie można zobaczyć szczęśliwe świnie.  Ma stronę facebookową.

Centaurus - międzynarodowa organizacja non profit, która działa od 2006 r. i koncentruje swoje działania i projekty wkoło dobroczynności wobec zwierząt, prowadzi schronisko dla Koni.

Compassion in World Farming (CIWF) Polskamiędzynarodowa organizacja działająca na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt hodowlanych

Czarna Owca Pana Kotaorganizacja zajmująca się bieżącą pomocą zwierzętom, działalnością edukacyjną i promowaniem praw zwierząt. Fundacja prowadzi kilka projektów, ich strony www to:  Wybieram zwierzęta! - witryna dotycząca diety ;

Dog Rescue – Stowarzyszenie działające w okolicach Wieliczki k. Krakowa, którego zadaniem jest działalności na rzecz poprawy sytuacji bezdomnych zwierząt w Polsce.

Empatia dla Zwierzątstowarzyszenie, którego celem jest propagowanie postawy szacunku wobec innych istot żyjących i weganizmu. Inne strony stowarzyszenia to: Blog i Wege Tydzień 

Felineus Fundacja dla bezdomnych zwierząt w Rzeszowie. Jej celem jest pomoc i opieka nad zwierzętami bezdomnymi, szerzenie idei ochrony praw zwierząt oraz edukacja w tym zakresie. Najważniejszy aspekt działań  Felineusa dotyczy bezpośredniej pomocy porzuconym zwierzętom.

Front Wyzwolenia Zwierząt - jest ruchem obrońców zwierząt, aktywistów walczących w imieniu istot, które same nie potrafią upomnieć się o swoje prawa. Charakterem FWZ jest obrona zwierząt i pokojowy sposób działań. FWZ prowadzi walkę w obronie zwierzat, pokojową, ale zdecydowaną i wprost! Jest ruchem otwartym.

Fundacja dla Zwierząt Animalia – organizacja pożytku publicznego zajmująca się niesienie pomocy skrzywdzonym i porzuconym psom i kotom (Poznań).

Fundacja Opieki nad Zwierzętami Canis - działa na terenie Warszawy na rzecz bezdomnych zwierząt, głównie kotów, została założona w  1992 r. przez Danutę Skarbek.

Fundacja Noga w Łapę Razem idziemy przez Świat - gromadzi wokół siebie osoby, które łączy idea empatii i szacunku dla wszystkich istot. Prowadzimy interwencje chroniące dzikie ptaki miejskie i ryby. Otacza opieką bezdomne psy i koty, reprezentujemy interesy zwierząt w sądach (Warszawa)

Karuna Ludzie dla Zwierzątkoncentruje swoje działania na rozwiązaniu problemu bezdomnych zwierząt, zwłaszcza poprzez sterylizację, ale także poprzez szukanie domu dla bezdomnych zwierząt.

Niech mają prawa  - projekt monitorowania spraw karnych dotyczących przemocy wobec zwierząt

Niechciane i Zapomniane – SOS dla Zwierząt (Łódź) - zwalcza bezdomność zwierząt poprzez propagowanie adopcji, a także realizowanie programu kastracji i sterylizacji, przeprowadza także interwencje, prowadzi działalność edukacyjną.

Klub Gaja - organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz środowiska naturalnego i poszanowania praw zwierząt (43-365 Wilkowice).

Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva! - zajmuje się walką o poprawę losu zwierząt, przez: reagowanie na znęcanie się nad zwierzętami i prowadzenia spraw w sądach, prowadzenie kampanii i akcji propagujących etyczne traktowanie zwierząt.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animalsstowarzyszenie prowadzące schroniska dla zwierząt, Inspektoraty ds. Ochrony Zwierząt,  interweniuje w sprawach dotyczących niehumanitarnego traktowania zwierząt  interweniuje w sprawach dotyczących niehumanitarnego traktowania zwierząt.

Otwarte Klatkiorganizacja pożytku publicznego, której celem jest zapobieganie cierpieniu zwierząt poprzez wprowadzanie systemowych zmian społecznych, dokumentowanie warunków chowu przemysłowego oraz edukację promującą pozytywne postawy wobec zwierząt.

Pan i Pani Pies – Fundacja im. Maćka Kozłowskiego – fundacja zajmująca się przede wszystkim opieką nad bezdomnymi psami i szukaniem dla nich domów (25-502 Jastrząb)

Polska dla Zwierząt społeczność na Facebooku, która deklaruje: „Stoimy zawsze po stronie słabszych i jesteśmy głosem tych, którzy głosu nie mają”

Prawnicy na Rzecz Zwierząt - celem stowarzyszenia jest wspólne działanie w zakresie inicjowania i prowadzenia badań nad statusem prawnym zwierzęcia oraz podejmowanie prac wpływających na rozwój naukowych podstaw prawnej ochrony zwierząt, a także praktyczne wsparcie instytucji działających na rzecz zwierząt.

PRIMUMfundacja, której celem jest ochrona środowiska naturalnego i dzikich zwierząt. Zajmuje się małymi drapieżnikami, przede wszystkim  jeżami

Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu (REFA) - pozarządowa organizacja ekologiczna założona na początku lat 80-tych przez krakowskich Franciszkanów.

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Ekostraż (Wrocław) - zajmuje się humanitarną ochroną zwierząt domowych, dzikich, wolno bytujących i gospodarskich. Podejmuje bezpośrednie interwencje w przypadkach podejrzenia znęcania się ludzi nad zwierzętami oraz reprezentuje interesy zwierząt w postępowaniach prawno-karnych i prawno-administracyjnych.

Stowarzyszenie Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt z siedzibą w Dąbrównie   - stowarzyszenie w woj. mazursko-warmińskim zajmujące się szerzeniem wiedzy na temat praw zwierząt oraz pomocą dla zwierząt. Na stronie można m.in. znaleźć materiały edukacyjne do zastosowania w na lekcjach w szkołach.

Szczecińska Inicjatywa na Rzecz Zwierząt BASTA! – organizacja walczy o prawa zwierząt, w tym sprzeciwia się powstawaniu hodowli przemysłowych.

Tara - fundacja,  założona w 1995 roku przez Scarlett Szyłogalis, prowadząca schronisko dla koni porzuconych, przekazanych Fundacji w formie darowizny lub wykupionych. Aktywnie działa na rzecz koni.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce – organizacja zajmująca się dobrostanem zwierząt i ochroną środowiska. Ma 87 Oddziałów w większych miastach w Polsce.

  

Lista innych organizacji TUTAJ  

NA ŚWIECIE (wybrane)

 

Animal Interfaith Alliance  -   Organizacja pozarządowa zrzeszające rozmaite fundacje religijne zajmujące się prawami zwierząt.  Stworzona po to aby stworzyć wspólną platformę komunikacji dla ludzi różnej religijności i wiary, aby ułatwić im działania na rzecz zwierząt. Wydaje czasopismo "Animal Spirit".

Anonymous for the Voiceless. Anonymous for the Voiceless (Anonimowi Dla Tych Bez Głosu) jest organizacją walczącą o prawa zwierząt, specjalizującą się w aktywizmie ulicznym. W Polsce poszczególne grupy aktywistów maja swoje strony facebookowe AV

EuroGroup for Animals - paneuropejska organizacja pożytku publicznego, której celem jest poprawa dobrostanu zwierząt poprzez tworzenie sieci organizacji i lobbowanie na poziomie Unii Europejskiej, po to, aby zmieniać prawo odnoszące się do zwierząt, a także wzmacniać działania na poziomie poszczególnych krajów. Reprezentuje członków i działania na rzecz zwierząt na poziomie UE, gdzie współpracuje z interesariuszami i grupami ekspertów.

World Animal Protection  - brytyjska fundacja, której zadaniem jest poprawa losu zwierząt, zwłaszcza zwierząt hodowlanych, wpływanie na decydentów aby prawa zwierząt stały się przedmiotem legislacji, inspirowanie działań na rzecz zwierząt.

World Federation for Animals - Światową Federacja dla Zwierząt (WFA) jest organizacją założoną w 2020 roku w Bostonie (USA), zrzeszającą organizacje ochrony zwierząt, aby połączyć siły i wspólnie pracować na rzecz szerokiej reprezentacji interesów zwierząt na międzynarodowych forach politycznych.

Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA)  Królewskie Towarzystwo ds. Prewencji Okrucieństwa wobec Zwierząt – modelowe stowarzyszenie prowadzące wiele akcji w obronie zwierząt oraz intensywną działalność edukacyjną

Dog & Cat Alliance – międzynarodowa grupa, która zajmuje się prawodawstwem w Unii Europejskiej, m.in. dotyczącego wprowadzenia obowiązkowej identyfikacji i rejestracji psów i kotów, handlem zwierzętami oraz innymi ważnymi zagadnieniami z dziedziny ochrony zwierząt.

Catholic  Concern for Animals   - fundacja zajmująca się prawami zwierząt w perspektywie katolickiej. Ma swoją filię w Polsce Catholic Concern for Animals - Poland

Compassion in World Farming europejska organizacja zajmująca się obroną zwierząt hodowlanych. Oprócz strony głównej istnieją podstrony dla poszczególnych krajów, w tym Polski.

The People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) – fundacja , mająca swoje filie w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Holandii, Indiach, Australii  zajmująca się prawami zwierząt. Wydaje czasopismo PETA Global  informujące o działaniach na rzecz zwierząt na całym świecie.

The Save Movement — międzynarodowa organizacja składająca się z grup na całym świecie, które są świadkami świń, krów, kurczaków i innych zwierząt hodowlanych w drodze do uboju. Jej celem jest podnoszenie świadomości na temat sytuacji zwierząt hodowlanych, pomaganie ludziom w weganizmowi i budowanie masowego, oddolnego ruchu na rzecz sprawiedliwości dla zwierząt. Ruch Save rozpoczął się w grudniu 2010 r. Wraz z powstaniem Toronto Pig Save. Obecnie istnieje ponad 560 grup w Kanadzie, USA, Wielkiej Brytanii i Irlandii, Australii, Europie kontynentalnej, Hongkongu, Azji Południowej, Azji Wschodniej, RPA, Meksyku i Ameryce Środkowej i Południowej. Kilka grup istnieje w Polsce (Szczecin, Poznań, Warszawa, Toruń)

Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM) - amerykański Komitet Lekarzy na rzecz Medycyny Odpowiedzialnej walczy także o przestrzeganie praw zwierząt.

Fraternité pour le respect animalfrancuskie chrześcijańskie stowarzyszenie dla zwierząt.

The Anglican Society for the Welfare of Animals - Anglikańskie Stowarzyszenie na rzecz Dobrostanu Zwierząt

Christian Vegetarians & Vegans UK - Chrześcijańscy wegetarianie i weganie w Wielkiej Brytanii

Christian Vegetarian Association (CVA) - Stowarzyszenie Chrześcijan Wegetarian w Stanach Zjednoczonych

Pan-Orthodox Concern for Animals - Prawosławni dla Zwierząt

Sarx - fundacja w Wlk Brytanii której celem jest wspomaganie chrześcijan w ich działaniach na rzecz zwierząt i życia w zgodzie z Bożym stworzeniem

World Federation for Animals - koalicja organizacji prozwierzęcych, które połączyły się w 2020 aby wpływać na politykę jako stowarzyszenie akredytowane przy Organizacji Narodów Zjednoczonych