Zasady publikowania w portalu Opowiedzzwierze.pl

Witryna Opowiedzzwierze.pl jest adresowany jest do obrońców zwierząt i do ich miłośników.
Gromadzę tu informacje o organizacjach, fundacjach, instytucjach zajmujących się ochroną zwierząt, przepisy prawa, programy i petycje, fakty i dane, linki do stron www i blogów zajmujących się zwierzętami, a także literackie teksty i obrazy zwierząt, pokazujące ich piękno, naturę i potrzeby.

Umieszczam też teksty mówiące o miejscu zwierząt w chrześcijaństwie, w jego teologicznej i filozoficznej myśli, w nauczaniu Kościoła, a także teksty mówiące o tym, jak praktycznie realizować powinniśmy — my ludzie (a także my – katolicy, chrześcijanie) nasze powinności wobec zwierząt.

Zapraszam wszystkich, bez względu na światopogląd, do współtworzenia treści w tym portalu. Chciałabym, aby to miejsce rozwinęło się w forum dialogu w odniesieniu do problematyki praw zwierząt i naszych ludzkich wobec nich powinności.

Przysyłanie informacji i utworów
Każdy, kto chce dodać informację faktograficzną dostępną publicznie (np. nazwę organizacji, instytucji, przepis prawny, tytuł książki, itp.) proszony jest o skorzystanie z okienka KONTAKT i przysłanie tego rodzaju faktograficznej informacji do Redakcji pocztą e-mail, bez konieczności wypełniania formularza PRZYŚLIJ SWÓJ TEKST LUB MATERIAŁ. Informacja ta, po sprawdzeniu i uznaniu, że mieści się w profilu witryny, zostanie umieszczona w odpowiedniej zakładce.
Uznajemy, że taka informacja jest informacją publicznie dostępną, a jej publikowanie nie narusza niczyich dóbr osobistych i nie wymaga uzyskiwania zezwoleń.

Natomiast, osoby, które chcą opublikować swój własny utwór (esej, artykuł naukowy, wiersz, opowiadanie, wspomnienia, obraz, zdjęcie, film) lub przysyłają wcześniej opublikowany utwór innej osoby, proszone są o wypełnienie formularza w okienku DODAJ SWOJĄ OPOWIEŚĆ i (w przypadku własnego utworu) o wyrażenie zgody na redagowanie tekstu i publikowanie przysłanego materiału.
Przysyłając materiały internauta zobowiązuje się do stosowania się do obowiązującego w Polsce prawa, a także norm społecznych i obyczajowych. Przysyłanie treści sprzecznych z polskim i międzynarodowym prawem, jak również treści o charakterze pornograficznym, treści nagannych moralnie i etycznie lub nawołujących do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym czy etnicznym, spowoduje zablokowanie adresu e-mail nadawcy.

Publikacja własnych prac
Osoby przysyłające własny utwór (esej, artykuł naukowy, wiersz, opowiadanie, wspomnienia, zdjęcia, filmy, itp.) przyjmują do wiadomości, iż w witrynie Opowiedzzwierze.pl mogą prezentować jedynie prace, których publikacja nie narusza prawa, dobrych obyczajów, uczuć religijnych oraz dóbr osób trzecich chronionych prawem.
Redakcja zastrzega sobie prawo do korekty lub redakcji przysłanych tekstowych materiałów.
Jeżeli Redakcja uzna, że tekst wymaga redakcyjnego wyszlifowania, zrobi to w porozumieniu z autorem i tekst zostanie opublikowany jedynie po zaakceptowaniu przez autora ewentualnych zmian.
Redakcja, dbając o odpowiedni poziom prezentowanych tu prac, zastrzega sobie prawo do odmówienia zamieszczenia materiału, w tym z powodu niedostatecznych walorów artystycznych. Zastrzegamy sobie także prawo do usunięcia (bez podawania przyczyny) umieszczonych w witrynie prac, jeżeli pojawią się okoliczności uzasadniające takie usunięcie (np. wykrycie plagiatu).
Publikując teksty i obrazy zobowiązujemy się do nieujawniania żadnych danych osobowych zawartych w korespondencji i do podawania nazwiska autora tekstu (lub pseudonimu) wyłącznie za jego zgodą. Możliwe jest publikowanie anonimowe.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za:

  • naruszenie praw autorskich przez osoby przysyłające materiały
  • skutki sprzecznego z prawem korzystania z portalu Opowiedzzwierze.pl przez jego użytkowników (np. naruszanie praw autorskich, komercyjne wykorzystywanie zamieszczonych tam materiałów);
  • opinie, komentarze zamieszczone w witrynie (sprzeczne z prawem lub obyczajami wpisy, będą usuwane)

W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw, co nastąpiłoby przez wprowadzenie w błąd redaktorów witryny i opublikowanie w portalu Opowiedzzwierze.pl materiałów naruszających prawa własności, osoba, która przysłała materiał poniesie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

Redakcja zastrzega sobie prawo do zamknięcia witryny Opowiedzzwierze.pl, po uprzednim powiadomieniu na jej stronach. W razie zamknięcia portalu wszystkie dane i dzieła będą trwale usunięte.

Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych zasad publikowania, po wcześniejszym powiadomieniu na stronie.