„Wszechmogący Boże, który jesteś w całym wszechświecie oraz w najmniejszym z Twoich stworzeń. Ty, Który otaczasz swą czułością wszystko co istnieje. Ześlij na nas moc swojej miłości, byśmy zatroszczyli się o życie i piękno. (…). Ulecz nasze życie, byśmy strzegli świata, a nie łupili go, byśmy rozsiewali piękno, a nie skażenie i zniszczenie (…). Naucz nas odkrywania wartości każdej rzeczy, kontemplowania w zadziwieniu, uznania, że jesteśmy głęboko zjednoczeni z każdym stworzeniem w naszej pielgrzymce ku Twojej nieskończonej Światłości”

***

„Chwalimy Cię, Ojcze, wraz ze wszystkimi stworzeniami, które wyszły spod Twojej wszechmocnej ręki. Twoje są i pełne są Twojej obecności i Twojej czułości.

Pochwalony bądź, Panie!

Jezu, Synu Boży, wszystko przez Ciebie zostało stworzone. Kształtowałeś się w łonie Maryi, stałeś się częścią tej ziemi i oglądałeś ten świat ludzkimi oczyma. Dziś żyjesz w każdym stworzeniu w Twojej chwale Zmartwychwstałego.

Pochwalony bądź, Panie!

Duchu Święty, który swoim światłem kierujesz światem ku miłości Ojca i towarzyszysz jękom stworzenia, Ty żyjesz także w naszych sercach, by nas pobudzać ku dobru. Pochwalony bądź, Panie!

Panie Boże w Trójcy Jedyny, piękna Wspólnoto nieskończonej miłości, naucz nas kontemplowania Ciebie w pięknie wszechświata, gdzie wszystko mówi nam o Tobie. Rozbudź nasze uwielbienie i wdzięczność za każdą istotę, którą stworzyłeś. Obdarz nas łaską poczucia się wewnętrznie zjednoczonymi ze wszystkim, co istnieje.

Boże miłości, ukaż nam nasze miejsce w tym świecie jako narzędzi Twojej miłości dla wszystkich istot tej ziemi, bo żadna z nich nie jest przez Ciebie zapomniana. Oświeć posiadających władzę i pieniądze, aby nie popadli w grzech obojętności, aby miłowali dobro wspólne, wspierali słabych i opiekowali się światem, w którym żyjemy.

Ubodzy i ziemia wołają: Panie, obejmij nas swą mocą i światłem, abyśmy chronili wszelkie życie, przygotowali lepszą przyszłość, aby nadeszło Twoje Królestwo sprawiedliwości, pokoju, miłości i piękna. Pochwalony bądź, Panie! Amen.”     papież Franciszek

***

„Boże, powiększ w nas poczucie wspólnoty ze wszystkimi istotami żywymi, dla dobra naszych braci i sióstr, niemych zwierząt, którym dałeś ziemię jako wspólne z nami mieszkanie. Ze wstydem przypominamy sobie, że w przeszłości panowaliśmy z wysoka i z bezwzględnym okrucieństwem, tak że głos ziemi, który powinien był wznosić się do Ciebie w pieśni, stał się jękiem udręki i płaczem tortury. Obyśmy zrozumieli, że wszystkie te stworzenia żyją nie dla nas, ale dla siebie i dla Ciebie, i że one też kochają słodycz życia. Amen.” św. Bazyli Wielki

***

Boże, prosimy Cię o opiekę nad zwierzętami cierpiącymi: przepracowanymi, głodnymi, okrutnie traktowanymi, nad wszystkimi  stworzeniami w niewoli, nad wszystkimi, które są ścigane, zagubione, opuszczone, przerażone. Boże spraw, aby ludzie stanowiący prawo mieli serca otwarte na dobro wszystkich istot.

***

„Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.” Boże spraw, aby ludzie zaczęli myśleć o krzywdzie zwierząt i aby chcieli jej przeciwdziałać.

***

Wielki Boże, w Twoich rękach jest  to, kto decyduje o dobrej dla zwierząt legislacji, o dobrej kontroli tego, jak postępują wobec nich ludzie. Prosimy Cię, abyśmy mądrze wybierali na naszych przedstawicieli, kierując się tym, jakie wyznają wartości. Prosimy o Twoją opiekę w imieniu tych, którzy nie mają takiego jak my głosu.

***

Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na norze kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła czynić nie będą ani zgubnie działać po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze. (Iz 11, 6-9)   Amen

***

„Wszystko jest ze sobą powiązane i my, wszyscy ludzie, jesteśmy zjednoczeni jako bracia i siostry we wspaniałej pielgrzymce, połączeni miłością, którą Bóg obdarza każde ze swoich stworzeń, a która łączy nas z bratem Słońcem, Księżycem, siostrą rzeką i matką Ziemią.” (LS 91)

Boże prosimy Cię, aby ludzie tak jak św. Franciszek i wielu innych świętych, zobaczyli w zwierzętach cudowne dzieci tego samego Boga i aby odnosili się do nich, jak do kochanych sióstr i braci. Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie!

***

„Katechizm […] Stanowczo przypomina, że władza człowieka ma swoje granice i że « sprzeczne z godnością ludzką jest niepotrzebne zadawanie cierpień zwierzętom lub ich zabijanie » . Wszelkie eksperymentowanie lub używanie stworzenia « domaga się religijnego szacunku dla integralności stworzenia»” (LS 130)

Boże prosimy Cię, aby żadne zwierzę nie cierpiało w laboratoriach. A jeżeli jest absolutnie konieczne, aby służyło nauce, aby było otoczone troską i miłością. Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie!

***

„…kiedy serce jest naprawdę otwarte na powszechną komunię, to nic i nikt nie jest wykluczony z tego braterstwa. Dlatego też prawdą jest, że obojętność lub okrucieństwo wobec innych stworzeń tego świata zawsze w jakiś sposób przekłada się na sposób traktowania innych ludzi. Serce jest jedno i ta sama mizeria, która prowadzi do znęcania się nad zwierzętami, niechybnie przejawi się w relacji z innymi osobami. Wszelkie okrucieństwo wobec jakiegokolwiek stworzenia « jest sprzeczne z godnością człowieka »” (LS 92)

Boże prosimy Cię o poszerzenie wyobraźni i o odmianę serca ludzi, którzy są nieczuli na cierpienie innych żywych istot. Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie!

***

Warunkiem autentyczności poczucia wewnętrznego zjednoczenia z innymi bytami natury jest równoczesna czułość, współczucie i troska o człowieka.(LS 91)

Przemysłowe, masowe hodowanie zwierząt i produkcja to jedne z głównych przyczyn zmian klimatycznych, skażenia środowiska, źródło epidemii i chorób. Boże prosimy, abyśmy potrafili godzić troskę o krzywdzone zwierzęta z troską o ludzi. Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie!

***

…nie wystarczy myśleć o różnych gatunkach jedynie jako ewentualnych „zasobach”, które można by eksploatować, zapominając, że mają one wartość samą sobie. Każdego roku znikają tysiące gatunków roślin i zwierząt, których nie będziemy już mogli poznać, których nie będą już mogły zobaczyć nasze dzieci, gatunków utraconych na zawsze. Zdecydowana większość ginie z przyczyn związanych z jakimś ludzkim działaniem. Z naszego powodu tysiące gatunków nie będzie swoim istnieniem chwaliło Boga ani też nie będą przekazywać nam swego orędzia. Nie mamy do tego prawa. (LS 33)

Boże, spraw, aby ludzie potrafili powściągnąć swoje zachcianki, ograniczyć potrzeby, i aby potrafili zostawić w spokoju Ziemię, której potrzebują inne Boże stworzenia aby rodzić się i rozkwitać.  Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie!

***

Dobry Stwórco, bądź uwielbiony w zwierzętach. Księga Rodzaju mówi, że wszystko, co uczyniłeś, jest bardzo dobre i nad całym stworzeniem unosi się Twój Duch. Prosimy Cię o szczególną opiekę nad zwierzętami w czasach hodowli przemysłowych i ginących masowo gatunków, które w wyniku działań człowieka tracą swoje naturalne środowiska. Wierzymy, że wraz z rodzajem ludzkim również cały świat, głęboko związany z człowiekiem i przez niego zdążający do swego celu, w sposób doskonały odnowisz w Chrystusie. Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie!

***

Boże prosimy Cię, aby ludzie tak jak św. Franciszek i wielu innych świętych, zobaczyli w zwierzętach cudowne dzieci tego samego Boga, i aby odnosili się do nich, jak do kochanych sióstr i braci.   Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!

***