Zbliżają się wybory do Sejmu RP. Odszukałam co w programach startujących koalicji jest na temat dobrostanu zwierząt. Dalej znajdziecie to, co znalazłam. Rozmawiajmy o dobrostanie i prawach zwierząt z kandydatami na posłów, na spotkaniach wyborczych, poruszmy te sprawy, dopytajmy o szczegóły, o możliwości realizacji, i głosujmy na tych, którzy rokują, że naprawdę będą walczyć o lepsze życie dla zwierząt.

Zwierzęta i ich dobrostan w programach/postulatach wyborczych pięciu ogólnopolskich komitetów startujących w wyborach 2019 (alfabetycznie)

KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Partia Zieloni)

• ograniczenie hodowli przemysłowych jest niezbędne ze względów klimatycznych, zdrowotnych i etycznych.
• ustawy prowadząca do zamknięcia ferm norek, lisów i innych zwierząt hodowanych na futra.
• Zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach
• zakaz polowań na ptaki.
• Partia Zieloni dodatkowo postuluje powołanie Rzecznika Praw Zwierząt.

KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ (z jej list startują działacze tej partii oraz Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, Ruchu Narodowego, Ligi Narodowej)

Nie znalazłam ani pełnego programu, ani żadnych wzmianek o działaniach dot. ochrony zwierząt lub ich praw. Proszę o uzupełnienie, jeżeli ktoś zna postulaty wyborcze Konfederacji w tych kwestiach.

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE (PSL, Kukiz 15, Unia Europejskich Demokratów):

W programie PSL zwierzęta pojawiają się tylko w kontekście rekompensat za straty łowieckie i promowania polskich ras hodowlanych.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (PiS, Solidarna Polska i Porozumienie)

Tu zwierzęta pojawiają się w dziale dotyczącym rolnictwa.
• Popieramy rolnictwo przyjazne środowisku, chroniące bioróżnorodność i dobrostan zwierząt, jako alternatywę dla niekorzystnego dla środowiska i dla zdrowia ludzi intensywnego rolnictwa przemysłowego.
• działania, których celem będzie ochrona gatunków i ich siedlisk, tak aby Polska mogła być nadal domem dla niezliczonej liczby gatunków zwierząt i roślin.
• wysiłki w celu ochrony istniejących siedlisk i gatunków, będziemy wdrażać skuteczne metody zwalczania inwazyjnych gatunków obcych oraz kontynuować działania w zakresie łagodzenia konfliktów na linii człowiek – duże drapieżniki.
• Program „Dobrostan plus”. Zwiększenie wsparcia dla „zielonego rolnictwa”, uwzględniającego ochronę środowiska, bioróżnorodności i dobrostanu zwierząt, produkującego zdrową żywność (praktyczną realizacją tego wyzwania będzie w szczególności wspierający naturalny chów zwierząt program „Dobrostan plus”). …elementy tego programu…zostanąy wprowadzone już w 2020 roku, natomiast pełny program w latach 2021–2027. Głównym celem tego programu będzie radykalne zmniejszenie zakresu transportu zwierząt, transportu mięsa i transportu pasz do gospodarstw rolnych, dzięki czemu – realizując wymagane przez UE priorytety – osiągnie się redukcję emisji dwutlenku węgla (ochrona klimatu), redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza (ochrona środowiska) oraz poprawę dobrostanu zwierząt. W programie „Dobrostan plus” będą dobrowolnie uczestniczyć rolnicy, którzy: • prowadzą hodowlę świń lub bydła własnego chowu (unikamy transportu np. prosiąt czy warchlaków z Niemiec, czy Danii do gospodarstw w Polsce); • prowadzą hodowlę „rozgęszczoną”, z normami powierzchni znacznie wyższymi niż minimalne wymagane standardy (dzięki temu ograniczymy wielkoprzemysłowy chów zwierząt, wprowadzimy preferencję dla małych gospodarstw rodzinnych i osiągniemy poprawę dobrostanu zwierząt); • prowadzą hodowlę zwierząt w liczbie dostosowanej do powierzchni ich gospodarstw, tak by zwierzęta te mogły być w zdecydowanej większości wykarmione paszą z własnego gospodarstwa (oszczędność transportu paszy do gospodarstw); • nie stosują pasz GMO (wszystkie takie pasze pochodzą z zagranicy, a zatem przez ich wyeliminowanie nastąpi znacząca redukcja transportu i związanych z nim zanieczyszczeń środowiska); • prowadzą hodowlę świń na ściółce, krowy w okresie letnim przez co najmniej 4 miesiące wypasają na pastwiskach (dzięki temu następuje poprawa dobrostanu zwierząt); prowadzą hodowlę w ograniczonej liczbie zwierząt, np. nie więcej niż 100 krów, nie więcej niż 500 świń w gospodarstwie (to z kolei wpływać będzie na ograniczenie zasięgu chowu wielkoprzemysłowego, mniejsze zanieczyszczenie środowiska i preferencje dla gospodarstw rodzinnych); • sprzedają swoje zwierzęta do uboju do zakładów w odległości nie większej niż np. 50 km (redukcja transportu, wyeliminowania transportu długodystansowego, poprawa dobrostanu zwierząt); • sprzedają swoje zwierzęta do zakładów nieprowadzących uboju rytualnego (pewność, że mięso z takich zwierząt nie będzie eksportowane, gdyż ubój rytualny w Polsce jest niemal w 100% na eksport).Rolnicy spełniający te warunki powinni mieć płatności co najmniej 100 złotych do jednego tucznika, 500 złotych do jednej krowy rocznie, niewykluczone jest też adekwatne wsparcie do innych gatunków zwierząt hodowanych w naturalnych warunkach dobrostanu, na przykład owiec, kóz czy drobiu. Będzie to istotne dodatkowe wsparcie dla niewielkich gospodarstw rodzinnych przy równoczesnej ogromnej korzyści dla klimatu, środowiska, bioróżnorodności i dobrostanu zwierząt. „Dobrostan plus” wprowadzimy także dla przetwórców, skupujących zwierzęta od gospodarstw objętych tym programem i stosujących humanitarne metody transportu i uboju. Wzmocnimy przez to lokalne przetwórstwo rolne i zwiększymy podaż zdrowej żywności na krajowe rynki lokalne po cenach dostępnych dla polskich konsumentów.

KOMITET WYBORCZY SOJUSZU LEWICY DEMOKRATYCZNEJ – Lewica (SLD, Wiosna, Razem)
• Powołanie urzędu Rzecznika Praw Zwierząt,
• Zakaz tresury i wykorzystywania zwierząt w cyrkach
• Likwidacja ferm futrzarskich.
• koniec z chowem klatkowym.