Modlitwy, liturgie, homilie

"Wszechmogący Boże, który jesteś w całym wszechświecie oraz w najmniejszym z Twoich stworzeń. Ty, Który otaczasz swą czułością wszystko co istnieje. Ześlij na nas moc swojej miłości, byśmy zatroszczyli się o życie i piękno. (...). Ulecz nasze życie, byśmy strzegli świata, a nie łupili go, byśmy rozsiewali piękno, a nie skażenie i zniszczenie (...). Naucz nas odkrywania wartości każdej rzeczy, kontemplowania w zadziwieniu, uznania, że jesteśmy głęboko zjednoczeni z każdym stworzeniem w naszej pielgrzymce ku Twojej nieskończonej Światłości"

***

"Chwalimy Cię, Ojcze, wraz ze wszystkimi stworzeniami, które wyszły spod Twojej wszechmocnej ręki. Twoje są i pełne są Twojej obecności i Twojej czułości.

Pochwalony bądź, Panie!

Jezu, Synu Boży, wszystko przez Ciebie zostało stworzone. Kształtowałeś się w łonie Maryi, stałeś się częścią tej ziemi i oglądałeś ten świat ludzkimi oczyma. Dziś żyjesz w każdym stworzeniu w Twojej chwale Zmartwychwstałego.

Pochwalony bądź, Panie!

Duchu Święty, który swoim światłem kierujesz światem ku miłości Ojca i towarzyszysz jękom stworzenia, Ty żyjesz także w naszych sercach, by nas pobudzać ku dobru. Pochwalony bądź, Panie!

Panie Boże w Trójcy Jedyny, piękna Wspólnoto nieskończonej miłości, naucz nas kontemplowania Ciebie w pięknie wszechświata, gdzie wszystko mówi nam o Tobie. Rozbudź nasze uwielbienie i wdzięczność za każdą istotę, którą stworzyłeś. Obdarz nas łaską poczucia się wewnętrznie zjednoczonymi ze wszystkim, co istnieje.

Boże miłości, ukaż nam nasze miejsce w tym świecie jako narzędzi Twojej miłości dla wszystkich istot tej ziemi, bo żadna z nich nie jest przez Ciebie zapomniana. Oświeć posiadających władzę i pieniądze, aby nie popadli w grzech obojętności, aby miłowali dobro wspólne, wspierali słabych i opiekowali się światem, w którym żyjemy.

Ubodzy i ziemia wołają: Panie, obejmij nas swą mocą i światłem, abyśmy chronili wszelkie życie, przygotowali lepszą przyszłość, aby nadeszło Twoje Królestwo sprawiedliwości, pokoju, miłości i piękna. Pochwalony bądź, Panie! Amen."     papież Franciszek

***

"Boże, powiększ w nas poczucie wspólnoty ze wszystkimi istotami żywymi, dla dobra naszych braci i sióstr, niemych zwierząt, którym dałeś ziemię jako wspólne z nami mieszkanie. Ze wstydem przypominamy sobie, że w przeszłości panowaliśmy z wysoka i z bezwzględnym okrucieństwem, tak że głos ziemi, który powinien był wznosić się do Ciebie w pieśni, stał się jękiem udręki i płaczem tortury. Obyśmy zrozumieli, że wszystkie te stworzenia żyją nie dla nas, ale dla siebie i dla Ciebie, i że one też kochają słodycz życia. Amen." św. Bazyli Wielki

***

Boże, prosimy Cię o opiekę nad zwierzętami cierpiącymi: przepracowanymi, głodnymi, okrutnie traktowanymi, nad wszystkimi  stworzeniami w niewoli, nad wszystkimi, które są ścigane, zagubione, opuszczone, przerażone. Boże spraw, aby ludzie stanowiący prawo mieli serca otwarte na dobro wszystkich istot.

***

"Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich." Boże spraw, aby ludzie zaczęli myśleć o krzywdzie zwierząt i aby chcieli jej przeciwdziałać.

***

Wielki Boże, w Twoich rękach jest  to, kto decyduje o dobrej dla zwierząt legislacji, o dobrej kontroli tego, jak postępują wobec nich ludzie. Prosimy Cię, abyśmy mądrze wybierali na naszych przedstawicieli, kierując się tym, jakie wyznają wartości. Prosimy o Twoją opiekę w imieniu tych, którzy nie mają takiego jak my głosu.

***

Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na norze kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła czynić nie będą ani zgubnie działać po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze. (Iz 11, 6-9)   Amen

***

„Wszystko jest ze sobą powiązane i my, wszyscy ludzie, jesteśmy zjednoczeni jako bracia i siostry we wspaniałej pielgrzymce, połączeni miłością, którą Bóg obdarza każde ze swoich stworzeń, a która łączy nas z bratem Słońcem, Księżycem, siostrą rzeką i matką Ziemią.” (LS 91)

Boże prosimy Cię, aby ludzie tak jak św. Franciszek i wielu innych świętych, zobaczyli w zwierzętach cudowne dzieci tego samego Boga i aby odnosili się do nich, jak do kochanych sióstr i braci. Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie!

***

„Katechizm […] Stanowczo przypomina, że władza człowieka ma swoje granice i że « sprzeczne z godnością ludzką jest niepotrzebne zadawanie cierpień zwierzętom lub ich zabijanie » . Wszelkie eksperymentowanie lub używanie stworzenia « domaga się religijnego szacunku dla integralności stworzenia»” (LS 130)

Boże prosimy Cię, aby żadne zwierzę nie cierpiało w laboratoriach. A jeżeli jest absolutnie konieczne, aby służyło nauce, aby było otoczone troską i miłością. Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie!

***

„…kiedy serce jest naprawdę otwarte na powszechną komunię, to nic i nikt nie jest wykluczony z tego braterstwa. Dlatego też prawdą jest, że obojętność lub okrucieństwo wobec innych stworzeń tego świata zawsze w jakiś sposób przekłada się na sposób traktowania innych ludzi. Serce jest jedno i ta sama mizeria, która prowadzi do znęcania się nad zwierzętami, niechybnie przejawi się w relacji z innymi osobami. Wszelkie okrucieństwo wobec jakiegokolwiek stworzenia « jest sprzeczne z godnością człowieka »” (LS 92)

Boże prosimy Cię o poszerzenie wyobraźni i o odmianę serca ludzi, którzy są nieczuli na cierpienie innych żywych istot. Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie!

***

Warunkiem autentyczności poczucia wewnętrznego zjednoczenia z innymi bytami natury jest równoczesna czułość, współczucie i troska o człowieka.(LS 91)

Przemysłowe, masowe hodowanie zwierząt i produkcja to jedne z głównych przyczyn zmian klimatycznych, skażenia środowiska, źródło epidemii i chorób. Boże prosimy, abyśmy potrafili godzić troskę o krzywdzone zwierzęta z troską o ludzi. Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie!

***

…nie wystarczy myśleć o różnych gatunkach jedynie jako ewentualnych „zasobach”, które można by eksploatować, zapominając, że mają one wartość samą sobie. Każdego roku znikają tysiące gatunków roślin i zwierząt, których nie będziemy już mogli poznać, których nie będą już mogły zobaczyć nasze dzieci, gatunków utraconych na zawsze. Zdecydowana większość ginie z przyczyn związanych z jakimś ludzkim działaniem. Z naszego powodu tysiące gatunków nie będzie swoim istnieniem chwaliło Boga ani też nie będą przekazywać nam swego orędzia. Nie mamy do tego prawa. (LS 33)

Boże, spraw, aby ludzie potrafili powściągnąć swoje zachcianki, ograniczyć potrzeby, i aby potrafili zostawić w spokoju Ziemię, której potrzebują inne Boże stworzenia aby rodzić się i rozkwitać.  Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie!

***

Dobry Stwórco, bądź uwielbiony w zwierzętach. Księga Rodzaju mówi, że wszystko, co uczyniłeś, jest bardzo dobre i nad całym stworzeniem unosi się Twój Duch. Prosimy Cię o szczególną opiekę nad zwierzętami w czasach hodowli przemysłowych i ginących masowo gatunków, które w wyniku działań człowieka tracą swoje naturalne środowiska. Wierzymy, że wraz z rodzajem ludzkim również cały świat, głęboko związany z człowiekiem i przez niego zdążający do swego celu, w sposób doskonały odnowisz w Chrystusie. Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie!

***

Boże prosimy Cię, aby ludzie tak jak św. Franciszek i wielu innych świętych, zobaczyli w zwierzętach cudowne dzieci tego samego Boga, i aby odnosili się do nich, jak do kochanych sióstr i braci.   Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!

***

 

 


Józef Czechowicz. Śmierć

napisano stacja towarowa

napisano magazyn

dźwig i winda zwieszają ciężkie głowy

cokolwiek się zdarzy

 

wagon czerwone więzienie krów

zatkał okienka pysikami cieląt

ryk żalem kipi ryk i znów

maszyny ciszę mielą

 

worki na rampie pachną paszą

wieś jest na chwilę jakże nęci

ale nie ma wilgotnego szmeru traw u pędn

białe lampy noc słodką gaszą

 

o koła których 8

dobrze wy wiecie gdzie rzeźnia

im hamulcom przyczepom osiom

droga też nie bezbrzeżna

 

dlaczego deski przepojone smarem

przestały być kwitnącymi sosnami

dlatego i ceglany dom

stacja towarowa z żelaznym dźwigarem

nie zmiłuje się nad nocą i krowami

 

krowy na zabicie są

 

z: Józef Czechowicz. Dzień jak codzień’ 1930


Kira Pietrek. główne zadanie UNESCO to edukacja

główne zadanie unesco to edukacja

unesco mówi

minister do spraw oświaty

uwzględni problematykę ochrony zwierząt

w programie kształcenia ogólnego

światowa deklaracja praw zwierząt mówi

wszystkie zwierzęta rodzą się równe wobec życia

mówi

człowiek jako gatunek zwierzęcy

nie może rościć sobie prawa do tępienia innych zwierząt

zabija 58 mld zwierząt rocznie

6 i pół mln zwierząt co godzinę

(…)

z: Kira Pietrek. Statystyki, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań, 2013 r., 34


Konrad Góra. Matka Boska Rzeźna

Masownica próżniowa
Detektor metali

Klipsownica
Detektor metali

Komora wędzarniczo-parzelnicza
Detektor metali

Piła do mostków
Detektor metali

Kostkownica
Detektor metali

Wycinarka jelita końcowego
Detektor metali

System natrysku półtusz
Detektor metali
System odprowadzanie krwi technicznej
Detektor metali
Instalacja do odzysku krwi
Detektor metali

Linia ubojowa
Detektor metali
Kojec ubojowy
Detektor metali
Nożyce do nóg i kopyt
Detektor metali
Gilotyna do kopyt i rogów
Detektor metali
Gilotyna do mięsa
Detektor metali

Odbłoniarka
Detektor metali
Opróżniarka jelit
Detektor metali
Oczyszczarka flaków
Detektor metali

Nastrzykiwarka dwunastoigłowa
Detektor metali
Nastrzykiwarka piętnastoigłowa
Detektor metali
Nastrzykiwarka dwudziestoczteroigłowa
Detektor metali

Klipsy do zaciskania przełyków
Detektor metali

Krajalnica automatyczna
Detektor metali

Rolownica szynek
Detektor metali
Maszyna rolowa
Detektor metali

Nacinarka ręczna do mięśni
Detektor metali
Nadziewarka próżniowa
Detektor metali
Kuter próżniowy
Detektor metali

Detektor metali
Detektor metali
Detektor metali
Detektor metali

 

z: Konrad Góra. Pokój widzeń, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań, 2011, 9-10


Kira Pietrek. [główne zadanie UNESCO to edukacja]

główne zadanie unesco to edukacja

unesco mówi

minister do spraw oświaty

uwzględni problematykę ochrony zwierząt

w programie kształcenia ogólnego

światowa deklaracja praw zwierząt mówi

wszystkie zwierzęta rodzą się równe wobec życia

mówi

człowiek jako gatunek zwierzęcy

nie może rościć sobie prawa do tępienia innych zwierząt

zabija 58 mld zwierząt rocznie

6 i pół mln zwierząt co godzinę

(…)

z: Kira Pietrek. Statystyki, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań, 2013 r., 34


Kira Pietrek. mix zdrowia i korzyści

trzydniowe warchlaki poddaje się
podstawowym zabiegom sanitarnym
spiłowane kły
spiłowane racice
kastracja bez środków znieczulających
zastrzyki z witaminami

w tym samym czasie na rynek
wychodzi nowy produkt
prowit mix
przy niskim zużyciu paszy
wysoki przyrost mięsa tuczników

po nieudanej promocji worek pełen korzyści
główny marketingowiec anna porębska
zostaje zwolniona

polskie produkty z serii koncentraty i premiksy
nie zawierają jeszcze dodatków modyfikowanych genetycznie

natomiast ściółka dla świń
owszem

prosięta często mają schorzenia kończyn
z powodu zanieczyszczonego podłoża
dlatego bardzo proszę aby zwrócić uwagę
na retusz kolan przed oddaniem reklamy do druku

płyta happy farm w znanym banku fotografii
kosztuje 2,5 tysiąca złotych

jedna fotografia z czystą świnką – na wyłączność
przez 7 lat
30 tysięcy złotych

do dezynfekcji ściółki prosiąt używa się
tych samych preparatów co
do czyszczenia ścieków kanalizacji
zanieczyszczonych jezior i innych wód

kilka tygodni po odejściu z polsko-duńskiej korporacji
anna porębska zakłada pracownię rozwoju osobistego kobiet
jej celem jest

dobroć
rozwój
dotyk ciepłych dłoni
przyjaźń
miłość
oswajanie się z rzeczywistością
nauka mądrym słowem
siła wspaniałych uczuć

jej kolory to
pomarańcz
czerwień
żółcień
błękit

tymczasem paszowcy debatują w Łebie

jeden z pracowników polsko-duńskiej korporacji
uważa że karp to ryba która ma styl
dlatego czas wolny spędza na karmieniu wyżej wymienionej
proteinowymi kulkami o smaku waniliowym

inna z pracowniczek tejże korporacji
pojechała na staż do kopenhagi
gdzie szukała określonego wirusa
w kurczaku z rozciętym tułowiem

jej koleżanka jest pierwszą w polsce kobietą nadzorującą
męski zespół marchendiserów
jej przełożony jest wicemistrzem świata w kickboxingu
uważa że sport daje mu wewnętrzną siłę i spokój

następczyni anny porębskiej
nie ma zielonego pojęcia jak
wyglądają kury nioski

i przyznaje się do tego
telefonicznie
I poważnie. Uprawiajcie kickboxing. Daje wewnętrzną siłę i spokój.

z: Kira Pietrek. Język korzyści, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań. 2010 r., 17


Szczepan Kopyt. my delicje

jesteś grobem świń kurczaków i piwska

nie da się tego piękniej powiedzieć kochane

centrum przerobu biomasy płyną do ciebie ławice

rzekami i wielkim oceanem zwinna sarna

zmienia się w padlinę i lgnie do twojego otworu

wyjątkowo dużo uwagi poświęcasz także

zabiegom pielęgnacyjnym zależy ci

żeby archeologia nie miała się czego wstydzić

utrzymujesz wydziały nauk społecznych

łaskawą ręką wspomagasz tenisistów i hip-hop

w kanonicznym skeczu wypowiadasz słowa

o miłości by szturchnąć kogoś łokciem kiedy

chemia nie działa jak działała tak mówisz

opierasz o to wartości i prymat trawienia

ubrania szyją dla ciebie małe zwinne rączki

małe zwinne rączki nawet tu nie uronisz kropli

śliny nie da się tego piękniej powiedzieć

mówisz a czym zaskoczy nas dziś sztuka

co czeka na nas w połyskujących okładkach

jak tam nasi specjaliści od hipertroficznych

penisów i cycków znów stawiamy na młodych

taki obraz nie potrzebuje by go wypowiedzieć

ale artysta zgrabnie dopisuje kolejne znaczki

abyście się wzajemnie radowali kochani

nie da się tego piękniej powiedzieć kochane

centrum przerobu biomasy płyną do ciebie ławice

rzekami i wielkim oceanem zwinna sarna

zmienia się w padlinę i lgnie do twojego otworu

 

z: Szczepan Kopyt. sale sale sale. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, 2009 r. 40