Matt Morin. Wiersz dla zwierząt w Wielki Piątek

Co zrobią te wszystkie zwierzęta -

Byki i barany,

Krowy i owce,

Gołębie i kozy,

I jagniątka -

Teraz kiedy składanie ofiary zostało zniesione?

 

Czy wrócą do domu,

Obwieścić dobrą nowinę,

Jastrzębiom, wilkom, i zamaskowanym myśliwym?

Ich radosne pieśni będzie nieść echo w dolinie,

I każde będzie oddawać cześć zgodnie ze swoim rodzajem,

Chwaląc swego zbawcę.

 

W końcu to je zastąpił Jezus -

Nie nas.

 

Czy zasiądą za stołem

I dostaną chleb i wino,

Dary zboża i owoców?

 

A może i one muszą czekać cierpliwie?

Oczy utkwione w niebo,

Ciało jęczące zbawienia,

Modląc się „Ojcze wybacz im”

Wciąż pośrednicząc.


Van Emden, Richard. Tommy's Ark: Soldiers and Their Animals in the Great War. Bloomsbury 2010

Collection of journals, letters and stories about the men and their animals on the Western Front, by the bestselling author of 'The Last Fighting Tommy' and 'The Soldier's War'.


Patterson, Charles. Wieczna Treblinka. Vega!POL 2003

Książka przedstawia genezę dominacji ludzi uzurpujących sobie prawo do zniewalania innych, opisuje proces zindustrializowanego zabijania ludzi oraz zwierząt i kończy się charakterystyką żydowskich i niemieckich postaci zaangażowanych w obronę zwierząt, na które wpływ miał holokaust.


Zaraska, Marta. Mięsoholicy. 2,5 miliona lat mięsożerczej obsesji człowieka. Czarna Owca 017

Marta Zaraska rozwiązuje w Mięsoholikach, jak to sama określa, „mięsną łamigłówkę”, wyjaśniając, dlaczego nasza miłość do mięsa trwa pomimo jego szkodliwego działania. Autorka zabiera nas w fascynującą podróż dookoła świata po różnych kulturach spożywania mięsa, pokazując niezwykłe restauracje mięsne w Indiach, składanie ofiar ze zwierząt w świątyniach w Beninie oraz laboratoria w Holandii, gdzie mięso hodowane jest w szalkach Petriego. Badając potężny wpływ ewolucji i działania mięsnego lobby, budowę genetyczną człowieka oraz tradycje naszych pramatek, Zaraska ujawnia oddziaływanie sił, które sprawiają, że wciąż trwamy w uzależnieniu od zwierzęcego białka.


Griffin Donald R. - Umysły zwierząt. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 2004

Książka stanowi swoiste kompendium wiedzy na temat roli świadomości i procesów poznawczych w sterowaniu zachowaniami zwierząt. W precyzyjny i zarazem przystępny sposób Donald R. Griffin omawia w niej wszystkie najważniejsze zagadnienia mające związek z tą tematyką, nie stroniąc od poruszania problemów trudnych i wywołujących kontrowersje. Ilustrując swój wywód przykładami, które ukazują fascynującą złożoność mechanizmów uczestniczących w kontroli zachowania zwierząt, przedstawia techniki i taktyki stosowane przez zwierzęta podczas zdobywania pokarmu, ich zachowania budowlane oraz przykłady używania przez nie narzędzi. ! Uwagi: Oprawa lekko zarysowana. Brzegi stron minimalnie zakurzone.


Safina, Carl. Poza słowami. Co myślą i czują zwierzęta. Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2018.

Książka Carla Safiny stanowi bliskie spojrzenie na zachowanie zwierząt i poddaje w wątpliwość ustaloną granicę pomiędzy ludźmi a resztą istot. Poza słowami zabiera czytelników w podróż do Parku Narodowego Amboseli znajdującego się na zagrożonych terenach Kenii i stawia ich oko w oko z rodzinami słoni walczącymi o przetrwanie w dobie kłusownictwa i suszy. Następnym przystankiem jest Yellowstone, gdzie wilki próbują poradzić sobie po osobistej tragedii jednego z członków stada. Na koniec zanurzamy się w świecie zaskakująco pokojowych orek zamieszkujących krystaliczne wody północnozachodniego Pacyfiku.

"Chciałem dowiedzieć się, czego doświadczają i dlaczego wydają się nam tak bliskie i tak interesujące. Pozwoliłem sobie zadać pytanie zabronione wśród naukowców: kim jesteście?"


Scully, Mathiew. Dominion.The Power of Man, the Suffering of Animals, and the Call to Mercy. Souvenir Press Ltd. 2002

Throughout Dominion, Scully counters the hypocritical arguments that attempt to excuse animal abuse: from those who argue that the Bible's message permits mankind to use animals as it pleases, to the hunter's argument that through hunting animal populations are controlled, to the popular and "scientifically proven" notions that animals cannot feel pain, experience no emotions, and are not conscious of their own lives.


Rogowski, Roman. Teoekologia. Oficyna Wydawnicza w Misji, 2008

Teoekologia z podtytułem Mistyka wszystkich rzeczy jest jedną z trzech książek, które tworzą - obok Mistyki gór i Mistyki Tatr - "trylogię mistyczną". Książka ma formę dialogiczną w tym znaczeniu, że autor dopuszcza w niej do głosu - poprzez liczne cytaty - bardzo różnych ludzi. Wychodzi z założenia, że - jak pisał na przełomie III i IV wieku babiloński rabin Rawa - "przytoczony w odpowiednim momencie cytat jest tym, czym chleb dla głodnego".


Jan Brzechwa. Ludzie i zwierzęta

Nikt z nas ni­g­dy nie pa­mię­ta,
Że prócz lu­dzi są zwie­rzę­ta,
Któ­re mają wła­sne ży­cie
Nie zba­da­ne na­le­ży­cie.
Zwie­rzę zna się na hi­gie­nie,
Zwie­rzę ceni współ­ist­nie­nie,
Zwie­rzę je, gdy głód po­czu­je,
Ko­cha zaś, gdy czu­je ruję.
Ma w tych spra­wach za­kres węż­szy:
Przez okrą­gły rok nie wę­szy
I na­tręt­nie się nie pęta.
Ta­kie wła­śnie są zwie­rzę­ta!
Mają one swe pro­ble­my,
Lecz my o tym nic nie wie­my,
Nie­świa­do­mość okre­śla byt,
Wstyd, pro­szę pań­stwa, wstyd!

Jest, na przy­kład, zwie­rzę - kro­wa
Oswo­jo­na i do­mo­wa.
Czy ja­łów­ką zo­stać może?
Skąd! Bo już jest byk w obo­rze,
Przy­mus, gwałt, po pro­stu świń­stwo!
A świa­do­me ma­cie­rzyń­stwo?
A kto da ca­łu­sa kro­wie?
Kto jej czu­łe słów­ko po­wie?
Kto głód piesz­czot jej na­sy­ci?
Gdzież są za­cni so­do­mi­ci,
So­do­mi­ci-hu­ma­ni­ści?
Kro­wich pra­gnień nikt nie zi­ści!
Mają kro­wy swe pro­ble­my,
Lecz my o tym nic nie wie­my,
Nie­świa­do­mość okre­śla byt,
Wstyd, pro­szę pań­stwa, wstyd!

Albo kura! Któ­ra kura
Cho­ciaż coś u lu­dzi wskó­ra?
Kura zno­si swo­je jajo,
Lu­dzie jajo za­bie­ra­ją!
Ona siły swe po­dwa­ja,
Zno­si co­raz nowe jaja,
Lecz wnet lu­dzie je prze­chwy­cą,
By się ra­czyć ja­jecz­ni­cą,
I ta po­stać tak szla­chet­na,
Choć wciąż ro­dzi - jest bez­dziet­na.
A czy kura to bo­he­ma?
Nie! Chce dziec­ko mieć! I nie ma.
Kury mają swe pro­ble­my,
Lecz my o tym nic nie wie­my,
Nie­świa­do­mość okre­śla byt,
Wstyd, pro­szę pań­stwa, wstyd!

Jest też inne zwie­rzę - świ­nia.
I co czło­wiek z nią wy­czy­nia?
Schab, go­lon­kę, świń­skie mię­so
Je, aż uszy mu się trzę­są,
Lecz gdy się już do­brze naje,
Pro­szę - co za oby­cza­je!
Pierw­szy lep­szy drab z Po­wi­śla
Wpadł­szy w złość - od świń wy­my­śla
I na­zy­wa świń­skim ry­jem
Każ­dą gębę, któ­rą bije.
Czy ten ob­jaw chu­li­gań­stwa
To nie świń­stwo, pro­szę pań­stwa?
Mają świ­nie swe pro­ble­my
Lecz my o tym nic nie wie­my,
Nie­świa­do­mość okre­śla byt,
Wstyd, pro­szę pań­stwa, wstyd!

Lu­dzie! Zmień­cie swe na­ro­wy,
Niech nie psu­je wam opi­nii,
Że ktoś w so­bie ma coś z kro­wy,
Z kury albo wręcz ze świ­ni.


Brzydkie oblicze radiomaryjnej ekologii

Wysłuchałam wystąpień na sympozjum pt. "Oblicza ekologii" które odbyło się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Większość z nich straszna! Nie daję zgody, ja — katoliczka, na to, w jaki sposób mówiono tam o ekologii, o zwierzętach, a zwłaszcza, w jaki sposób mówiono o ekologach i o aktywistach na tym polu.Więcej Info